Salgsbetingelser

Disse salgsbetingelser gjelder såfremt partene ikke har inngått annen skriftlig avtale. Betingelsene kan endres av selger uten varsel med virkning for salg som inngås etter endringen.

 1. Tilbud og ordrebekreftelse
  Alle tilbudte priser og betingelser er bindende i to (2) måneder med mindre annet er angitt. Avtale er først inngått når ordrebekreftelse foreligger. Betingelser som er anført i forespørsler eller bestillinger får ikke anvendelse dersom de avviker fra våre generelle salgsbetingelser eller fra betingelser som er særlig nevnt i våre tilbud eller ordrebekreftelser.
 2. Tekniske opplysninger
  Beskrivelser, illustrasjoner, kataloger, brosjyrer og andre bilag til våre tilbud tjener vanligvis bare til orientering og er ikke bindende i enhver detalj. Disse bilag må ikke overlates til uvedkommende. Opplysninger gitt ved teknisk rådgivning i forbindelse med kjøp av komplette systemer er kun veiledende. Selger har ikke ansvar for feilaktig rådgivning med mindre det foreligger grov uaktsom opptreden.
 3. Tegninger
  Tegninger som en part overlater til den annen må ikke benyttes i strid med eierens interesser og må ikke uten eierens skriftlige samtykke kopieres eller gjøres tilgjengelig for tredjemann.
 4. Priser
  Hvis ikke gyldig pristilbud foreligger, gjelder prisene på dato for ordrebekreftelsen. Selger står fritt til å endre sine priser basert på eksempelvis endringer i innkjøpspriser, produksjonskostnader, valutakurser, satser for toll og avgifter mm. Ved prisendringer bør selger under normale forhold informere kjøper med fire (4) ukers varsel.
 5. Betalingsbetingelser
  Selgers betingelser er kontant ved levering, med mindre annet er særskilt avtalt. Ved innsendt skriftlig søknad om kreditt, kan det gjøres en egen avtale om dette. Selger forbeholder seg retten til å avslå en slik søknad uten å oppgi begrunnelsen for dette, samt å endre en slik avtale uten forutgående varsel.
 6. Leveringstid
  Leveringstiden regnes fra teknisk og økonomisk klarlagt bestilling bekreftes fra selger. Leveringstiden er å anse som veiledende og en variasjon på 1-3 dager er å anse som normalt. Forventet leveringsdato er dagen varene forlater vår fabrikk i Fredrikstad. Selger er ikke ansvarlig for overskridelse av leveringstiden på grunn av forhold som selger ikke er herre over, herunder forsinkelser fra selgers underleverandører.

  Slik forsinkelse gir ikke kjøperen rett til å heve bestillingen med mindre forsinkelsen vesentlig overskrider lengden av den bekreftede leveringstid. En overskridelse på tolv (12) måneder berettiger dog i alle tilfelle kjøperen til å heve bestillingen. Blir selgeren klar over at levering ikke vil finne sted innenfor rammene av den veiledende leveringstiden, bør han gi beskjed om dette og om mulig oppgi ny leveringstid.
 7. Leveringsbetingelser og frakt
  Med mindre annet er avtalt, leveres salgsgjenstanden EXW Incoterms 2010 fra vår fabrikk i Fredrikstad. Dersom forsendelsen krever spesialemballasje eller leveranse på Europaller og liknende, vil dette komme i tillegg.
 8. Levering, eiendomsforhold og risikoovergang
  Salgsgjenstanden anses som levert når den er kommet i kjøperens besittelse på den måte som er avtalt. Selger forbeholder seg eiendomsretten over salgsgjenstanden inntil den i sin helhet er betalt. Aksept/veksel og sjekk ansees ikke som betaling før de i sin helhet er innfridd. Ved salg til videreforhandler er denne pliktig til overfor sine kjøpere å ta tilsvarende eiendomsforhold, samt å transportere sine rettigheter etter kontrakten til selgeren.
 9. Kjøperens plikt til å motta salgsgjenstanden Kjøperen er forpliktet til å motta salgsgjenstanden. Selv om kjøperen unnlater å motta leveringsklar salgsgjenstand når leveringstiden er inne, eller levering for øvrig ikke kan skje som følge av forhold på kjøperens side, er kjøperen likevel forpliktet til å betale som om salgsgjenstanden hadde vært levert. Unnlater kjøperen å ta imot salgsgjenstanden innen en rimelig frist etter å ha vært oppfordret til det, kan selgeren heve kjøpet og kreve erstatning. For øvrig gjelder bestemmelsene i kjøpsloven §§ 72, 73 (1) og 74– 78.
 10. Undersøkelsesplikt
  Kjøperen er forpliktet til å undersøke salgsgjenstanden straks (jf. kjøpslovens § 31). Kjøperen har bevisbyrden for at det foreligger en kontraktsmessig mangel.
 11. Reklamasjon og mangler
  Mangler skal meldes til selger umiddelbart. Reklamasjon på grunn av mangler som først kan oppdages når salgsgjenstanden er montert og prøvekjørt, anses for å være foretatt i rett tid når den foretas straks etter at mangelen er konstatert. Reklamasjonen må uansett senest være kommet frem til selger 14 dager etter at mangelen ble eller burde ha vært oppdaget.

  Kjøperen kan ikke påberope seg mangler som skyldes feilaktig eller dårlig montering, feilaktig bruk av salgsgjenstanden eller at medleverte instruksjoner, tegninger, koblingsskjemaer er ikke er fulgt.

  Kjøperen kan ikke påberope seg mangler som skyldes feilaktige opplysninger i ønskede/oppgitte spesifikasjoner, mål, tekniske data eller lignende som ligger til grunn for leverandørens produkt anbefaling og påfølgende leveranse, eller ved spesial produksjon inkludert mulige tilpasninger der hvor dette er utført.

  Kjøperen kan ikke påberope seg mangler i tilfeller hvor han har brukt en komponent tiltenkt et komplett produkt fra selger, solgt som reservedel eller liknende, til egenproduksjon av egne thrustere, styringssystemer eller liknende. Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis salgsgjenstanden etter at den er levert blir forandret eller reparert av andre enn selgeren uten dennes skriftlige samtykke. Selger er ikke ansvarlig for og plikter ikke å betale for reparasjoner som kjøperen lar foreta uten vårt samtykke. Arbeidskostnader dekkes etter særskilt avtale og etter medgått tid, per påbegynte halvtime og til avtalt timespris. Gjeldende timespris er NOK 600 / time.
 12. Reklamasjonsrett og garanti
  Fritidsbåtsmarkedet:
  Selger tilbyr en garanti på sine produkter i fritidsbåtsmarkedet. Garantien er beskrevet i manualen som leveres sammen med produktet. Garantien er gyldig i 2 år fra sluttkunden mottar produktet, dog maksimum 5 år fra produktet er levert fra selger.

  Kommersielle markedet/yrkesbåt:
  Utover den lovpålagte reklamasjonsretten, tilbyr selger en garanti mot det kommersielle markedet/yrkesbåt. Garantien på utstyr levert for bruk i kommersielle fartøyer, er nærmere beskrevet i selgers garantibetingelser for kommersielle fartøy.
 13. Indirekte skade eller tap
  Selger er ikke ansvarlig for indirekte skade eller tap (f.eks. driftsinntekter) eller mulig ulempe forårsaket av det leverte materiell. Dette punkt gjelder i stedet for kjøpslovens § 27 og § 40.
 14. Avhjelp av mangler
  Selgeren har rett til å avhjelpe en kontraktsmessig mangel innen rimelig tid etter at selgeren har fått kjøperens meddelelse om mangelen iht. punkt 11. Nødvendig utskiftninger av deler og eventuelle reparasjoner blir utført av selgeren for hans regning, dog slik at reise, diett, oppholdsutgifter og eventuell overtidsgodtgjørelse betales av kjøperen. Omkostningene ved feilsøking skal dekkes av kjøperen, med mindre noe annet er særskilt avtalt. Dette punkt gjelder i stedet for kjøpslovens §§ 34–40.
 15. Kjøperens hevingsrett ved mangelfull levering
  Såfremt selgeren avhjelper en påberopt mangel eller feil innen rimelig tid, har kjøperen ikke anledning til å heve kjøpet. Såfremt en mangel eller feil ikke blir avhjulpet innen rimelig tid etter at kjøperen har påberopt seg mangelen eller feilen, har kjøperen rett til å heve kjøpet såfremt mangelen er vesentlig. Krav om heving må fremsettes straks det er konstatert at mangelen ikke vil eller kan bli avhjulpet. Retten til å heve kjøpet er bare i behold såfremt kjøperen har reklamert i henhold til punkt 11. Hvis kjøperen med rette hever kjøpet, kan han kreve kjøpesummen tilbakebetalt, uten tillegg av renter, mot å stille salgsgjenstanden til selgerens disposisjon i sitt lokale. Etter utløpet av ovennevnte frister, kan kjøperen ikke påberope seg en mangel uten at selgeren skriftlig har påtatt seg å innestå for salgsgjenstanden i lengre tid eller har handlet svikaktig. Dette punkt gjelder i stedet for kjøpslovens § 39.
 16. Ansvarsbegrensning
  Utover plikten til å avhjelpe mangler er selgeren ikke forpliktet til å betale erstatning, prisavslag eller annen form for kompensasjon for direkte eller indirekte skade eller tap som følge av mangelfull vare eller forsinkelse, herunder skade/tap som følge av driftsavbrudd, avsavnstap, tapt fortjeneste, skade varen har voldt på person eller ting (f.eks. skade på råvarer eller halvfabrikata) skade/tap som er en følge av kjøperens anvendelse av varen eller et hvilket som helst annet konsekvenstap. Dette gjelder selv om skaden/tapet må anses som en påregnelig og/eller nærliggende følge av den mangelfulle vare/forsinkelsen. Disse ansvarsfraskrivelser gjelder ikke såfremt selgeren har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. Selgeren påtar seg ikke noe ansvar for underleverandørers uaktsomhet. Bestemmelsene i dette punkt trer i stedet for kjøpslovens §§ 40 og 67–69.
 17. Personvern
  Selger behandler kun nødvendige personopplysninger som Kjøper avgir til Selger for å gjennomføre avtalen eller opprettholde kundeforholdet. Personopplysningene behandles ihht Selgers personvernerklæring.

  Dersom Kjøper agerer som Selgers representant innenfor eksempelvis prosjektsalg og således mottar personopplysninger fra Selger, plikter den å behandle disse i samsvar med EUs generelle direktiv for beskyttelse av personopplysninger (GDPR).
 18. Restriksjoner for videresalg
  Selgers produkter kan benyttes på marinefartøy og er således omfattet av eksportkontrollregelverket og særlige restriktive tiltak. Med mindre det foreligger en godkjent søknad fra Utenriksdepartementet, bekrefter hermed Kjøper at solgte produkter ikke skal videre-eksporteres til land omfattet av FNs våpenembargo.
 19. Force majeure
  Selger er uten ansvar for manglende oppfyllelse av avtalte ytelser ved leveringshindringer som følge av force majeure. Som force majeure regnes enhver hindring som faller inn under kjøpslovens § 23, både når slike hindringer er generelle og når de rammer selgeren eller dens underleverandører spesielt.
 20. Verneting
  Enhver tvist som måtte oppstå, skal avgjøres ved iht. norsk lov og ved selgerens verneting med mindre partene avtaler annet verneting

Revidert 1.4.2019