Salgsbetingelser

Tilbudte priser og betingelser er bindende i 2 (to) måneder med mindre annet er angitt. For betingelser som er anført i forespørsler eller bestillinger, men som avviker fra våre salgsbetingelser eller som er særlig nevnt i våre tilbud eller ordrebekreftelser, er vi ikke ansvarlig. Tegninger, beskrivelser og andre bilag til våre tilbud tjener vanligvis bare til orientering og er ikke bindende i enhver detalj. Disse bilag må ikke overlates til uvedkommende. Leveringstiden regnes fra teknisk og økonomisk klarlagt bestilling bekreftet av oss.

Overskridelse av leveringstiden på grunn av forhold som vi ikke er herre over, herunder forsinkelser fra våre underleverandører, påfører oss intet ansvar ovenfor kjøperen og gir ikke kjøperen rett til å annullere bestillingen med mindre forsinkelsen overskrider lengden av den bekreftede leveringstid. En overskridelse på over 12 (tolv) måneder berettiger dog i alle tilfelle kjøperen til annullering. Kjøperen har krav på i størst mulig utstrekning å bli underrettet om overskridelse av leveringstiden.

I tilbud og/eller ordrebekreftelse angitte priser forstås, når intet annet er uttrykkelig sagt, levert vår fabrikk, Fredrikstad, ekskl. emballasje og forsikring, som kun tegnes etter avtale.

De avtalte priser er basert på de innkjøpspriser for materiell, arbeidslønninger, tariffmessig fastsatte antall arbeidstimer pr. uke, sosiale utgifter, valutakurser, satser for frakt, toll og avgifter etc. som var gjeldende på tilbudsdagen. Hvis ikke tilbud foreligger, gjelder datoen for ordrebekreftelsen. Endringer i disse / våre utgifter betinger tilsvarende prisregulering med mindre annet er avtalt.

For levert materiell overtar vi garanti idet vi, etter reklamasjon fremsatt uten ugrunnet opphold, uten å kreve eller yte noen godtgjørelse og på den måte vi ønsker, retter de feil som måtte vise seg under de første 12 (tolv) måneder etter levering, når slike feil skyldes dårlig materiale, dårlig arbeid eller mangelfull konstruksjon og materiellet ikke er levert av kjøperen eller framstilt etter kjøperens konstruksjoner. Annen garanti enn overfor angitt overtar vi ikke, og vi er således ikke ansvarlig for eventuell skade på det leverte materiell som skyldes feilaktig montering, når monteringen ikke er utført av oss, eller skyldes feilaktig anvendelse av materiellet, eller skyldes at evt. medlevert instruksjonsbok ikke er fulgt Vi er heller ikke ansvarlige for og plikter å betale for reparasjoner som kjøperen foretar eller lar foreta uten vårt samtykke. Transportutgifter og utgifter til demontering og montering i forbindelse med eventuelle garantiytelser dekkes ikke av oss, med mindre dette er spesielt avtalt.

Indirekte skade eller tap (f.eks. driftsinntekter) eller mulig ulempe forårsaket av det leverte materiell påfører oss intet ansvar.

Når intet annet avtales er våre betalingsbetingelser følgende: Kontant ved levering. Ved innsendt skriftlig søknad om kreditt kan det gjøres egen avtale om dette. Vi forbeholder oss retten til å avslå en slik søknad uten å oppgi begrunnelse for dette. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre om en slik avtale uten forutgående varsel.

NL-70 gjelder kun der hvor disse ikke strider imot våre vilkår.

Eiendomsforhold: Selger forbeholder seg eiendomsretten over salgsgjenstanden inntil den i sin helhet er betalt. Aksept/veksel og sjekk ansees ikke som betaling før de i sin helhet er innfridd. Ved salg til videreforhandler er denne pliktig til overfor sine kjøpere å ta tilsvarende eiendomsforhold, samt å transportere sine rettigheter etter kontrakten til selgeren.